STATUT FUNDACJI INSTYTUT GOTOWOŚCI STRATEGICZNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja pod nazwą INSTYTUT GOTOWOŚCI STRATEGICZNEJ, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez: Michała Łaszczewskiego

Zwanego dalej “Fundatorem” aktem notarialnym sporządzonym przez Sylwię Hajniak notariusza w Piotrkowie Trybunalskim, w dniu 15 kwietnia 2022 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miejscowość Bęczkowice w powiecie Piotrkowskim.

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja może ustanawiać swoje oddziały, filie i przedstawicielstwa lub uczestniczyć w innych organizacjach w kraju i za granicą.

Fundacja może używać następującego skrótu swojej nazwy „IGS”, wyróżniającego znaku graficznego oraz odpowiednika swojej nazwy w wybranych językach obcych. Odpowiednik nazwy w języku angielskim brzmi: „Strategic Readiness Institute”.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw Obrony Narodowej

II. CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Celem Fundacji jest:

 • Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie zarządzania kryzysowego.
 • Prowadzeniu obserwacji zjawisk mogących doprowadzić do wystąpienia zagrożeń.
 • Prowadzenie szkoleń, treningów i ćwiczeń, sprawdzających stan gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz innych form edukacji w zakresie gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego.
 • Przygotowywanie i przekazywanie informacji i danych niezbędnych do opracowania planów.
 • Wspomaganie lokalnych organów gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego.
§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Prowadzenie badań oraz analiz w obszarach związanych z celami Fundacji
 • Przygotowywanie i rekomendowanie rozwiązań, mających na celu poprawienie gotowości strategicznej.
 • Publikowanie materiałów pozwalających na propagowanie celów Fundacji.
 • Organizowanie konferencji, spotkań, debat oraz innego rodzaju działań stymulujących debatę publiczną w obszarach związanych z celami Fundacji.
 • Organizowanie warsztatów, szkoleń, treningów.
 • Organizowanie warsztatów, treningów, szkoleń w formie internetowej (e-learning).
 • Tworzenie materiałów dydaktycznych, naukowych oraz popularnonaukowych.
 • Prowadzenie badań i publikowanie ich wyników.
 • Współpracę z organami administracji rządowej, a także jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich jednostkami organizacyjnymi.
 • Tworzenie i prowadzenie stron internetowych, serwisów i aplikacji multimedialnych, a także innych form technologicznych i komunikacyjnych.
§ 9

Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest tożsama lub zbliżona z jej celami statutowymi.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2023,- ( dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy ) złote oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

Przekazana przez fundatorów kwota 1023,- ( tysiąc trzysta dwadzieścia trzy ) złote zostaje przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

Ze środków funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 1000,- ( tysiąc ) złotych.

§ 11

Dochody fundacji pochodzić mogą z:

 • spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i grantów, w tym również pochodzących od Fundatorów.
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 • dochodów z działalności gospodarczej.
 • dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 • odsetek od lokat kapitałowych oraz dochodów z papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, a także dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych.
 • dochodów z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości.

Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 12

Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, w następującym zakresie:

 • PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • PKD 84.24.Z - Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • PKD 84.22.Z - Obrona narodowa
 • PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne
 • PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych
 • PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • PKD 58.11.Z - Wydawanie książek
 • PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
 • PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
§ 13

Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.

W przypadku gdy, którakolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagała zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji państwowej, Fundacja będzie podejmować taką działalność po uzyskaniu stosownej decyzji.

§ 14

Dla zapewnienia ciągłości pracy Fundacji, Zarząd Fundacji może postanowić o utworzeniu z dochodów Fundacji funduszu rezerwowego, z którego będą pokrywane wydatki Fundacji w dalszych latach jej funkcjonowania. Wysokość potrąceń na fundusz rezerwowy oraz jego wysokość określa Zarząd Fundacji.

§ 15

W Fundacji niedopuszczalne jest:

 • udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 • przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich; dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

V. ORGANY FUNDACJI

§ 16

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”,

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

W przypadku uzyskania równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Fundacji.

§ 17

Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd fundacji składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa zarządu. Fundator może zostać członkiem Zarządu.

Kadencja członków zarządu trwa 3 lata.

Funkcje członka zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

Członków Zarządu pierwszej kadencji powołuje Fundator.

Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Zarządu w trakcie kadencji w granicach określonych w ust. 2, powołuje swą decyzją Zarząd.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków zarządu.

Zarząd co roku przygotowuje sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działalności Fundacji.

Zmiany Statutu Fundacji, w tym zmiana celu Fundacji, mogą być dokonywane z inicjatywy Zarządu, na podstawie uchwały Zarządu podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Zarządu.

§ 18

Ustanie członkostwa w Zarządzie Fundacji następuje poprzez:

 • Zakończenie kadencji
 • Rezygnację złożoną na piśmie
 • Śmierć członka Zarządu Fundacji
 • Odwołanie członka Zarządu Fundacji zgodnie z paragrafem 19 statutu
§ 19

Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w razie:

 • Choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji.
 • Niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok.
 • Istotnego naruszenia postanowień Statutu
§ 20

Do zadań Zarządu Fundacji należy:

 • Kierowanie bieżącą pracą Fundacji,
 • Zarządzanie majątkiem Fundacji,
 • Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 • Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 • Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji i grantów
 • Sporządzanie planów działania Fundacji,
 • Uchwalanie zmian statutu Fundacji
§ 21

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50000 zł wymagany jest podpis Prezesa zarządu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy.

Uchwałę o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Uchwalono 15.04.2022 r. w Bęczkowicach

We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.